fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Visie

Onze beknopte visie

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit de brede zorg.

Onze bezorgdheid gaat uit naar elk kind in alle aspecten van zijn persoonlijkheid.
Er is veel aandacht voor leerbedreigde kinderen. Dit zowel voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben alsook de kinderen die baat hebben bij extra uitdaging.
Hierdoor kunnen onze kinderen zichzelf zijn en zich naar eigen kunnen ontwikkelen.
Vanuit de brede zorg streven we naar de maximale ontplooiing van elk kind.
Leren is niet enkel een vullen van vaten met alle mogelijke kennis.
Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren.
Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.
We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

We hebben oog voor socio-emotionele problemen.

Wij nemen kinderen serieus.
Pestgedrag tolereren we niet en we zetten, indien nodig, ons pest-actie-plan in werking met de bedoeling om op een positieve manier verder te kunnen gaan met de groep.
Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld.
Wij willen graag aansluiten bij die positieve ingesteldheid en werken aan een positief zelfbeeld, zelfsturing en werkhouding.
Onze zorg voor elk kind gaat zover als het draagvlak van onze school, van ons team, dit toelaat.

De school als organisatie en als gemeenschap.

Ons team bouwt aan een hechte, collegiale en gemotiveerde groep.
In het team worden afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd. We streven ernaar deze zo optimaal mogelijk na te leven.
We werken planmatig om ons onderwijs te verbeteren. Werkpunten voor nu en de toekomst zijn vastgelegd.
We schenken aandacht aan de veiligheid en gezondheid van onze kinderen.
We delen onze zorg van kwaliteitsvol onderwijs met de ouders als eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen.
Daarom streven we naar een vlotte communicatie en een goede betrokkenheid met de ouders en andere participanten met de school.

We werken aan een schooleigen christelijke identiteit.

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven.
Daarom willen wij als opvoeders – zoals u thuis doet – hen waarden voorleven waarin we zelf geloven.
Als christelijke school geven we voorrang aan waarden zoals : zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verscheidenheid, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid, openheid, respect en zorg voor mens en natuur.
We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.
Wij opteren voor een christelijke en katholieke kijk op het leven. Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.
Via onze pastorale projecten, gebeds- en eucharistievieringen en de verplichte godsdienstlessen willen we kinderen op weg zetten naar verbondenheid met elkaar en met God.
Wij hebben respect voor de eigenheid van ieder mens.

We werken aan een geïntegreerde onderwijsinhoudelijke aanpak

Het unieke van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de totale persoon : hoofd, hart en handen.
Het schoolteam werkt aan het verwerven van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en aan het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
We streven ernaar de basiskennis te verwerven. Dit houdt ook in dat we hiernaast ook oog hebben voor het creatieve in elk kind.
Onze kinderen sociaal vaardig maken, hoort eveneens bij onze opdracht.

We werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak.

We streven ernaar dat elk kind zich goed voelt in de klas en op school.
We willen de kinderen zo actief mogelijk betrekken bij het klas- en schoolgebeuren door flexibele organisatievormen te hanteren.
Ook het zelfstandig werken is in onze school belangrijk.
We zien erop toe dat alle kinderen de afgesproken leefregels opvolgen.